ASSOCIACIO DE JUBILATS I PRE JUBILATS DE SANT ANDREU (MERCEDES BENZ)

ACTA DE l’ASSEMBLEA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA 20 DE DESEMBRE 2023

A les 12 hores del dia 20 de desembre de 2023 i amb una assistència de 39 socis, cosa que representa un 45%  del total de socis, es celebra l’Assemblea Ordinària d’aquesta Associació d’acord amb l’article 10 dels nostres estatuts. Havent-se comunicat en data i forma legal al Centre Catalanista. Carrer Ramon Batlle número 2 a la Sala d’Actes.

1.- El President pren la paraula fent una exposició de la situació actual de l’Associació.

També es va exposar a requeriment dels socis, la situació respecte a la documentació necessària que cal aportar per l’assumpte de la Mutualidad, deixant per el apartat de l’ordre del dia, parlar de la situació amb l’assistència del Sr. Folch.

2.- Es reparteix entre tots els assistents, un full indicant la situació financera de l’Associació amb tots els ingressos i totes les despeses. S’aproven per unanimitat.

3.- Per a l’any vinent es decideix continuar pagant 15 euros anuals per associat que es passaran al cobro a finals del mes de Febrer de 2024.

4.-.Es comenta si hi ha algú que volguí formar part de la Junta i al no presentar-se cap voluntari s’aprova per unanimitat seguir amb la mateixa junta formada per;

PRESIDENT………. Dámaso Segura

SECRETARI………. Jordi Coll

TRESORER………. Francisco Naveira

VOCALS …………. Jose Luis Melguizo i Jose Antonio Rey

5.- Per el que fa respecte a la sol·licitud a la Mutualidad per part dels treballadors, pren la paraula el Sr, Enrique Folch explicant, pas a pas, tot el que s’ha de fer i els papers que s’han d’entregar. Ell, es compromet a tirar endavant , mitjançant el despatx d’advocats de la seva muller, tots els casos que ho vulguin portar a termini, cobrant 20 euros per persona, de las quals 10 euros els pagaran els interessats i 10 euros es farà càrrec la Associació.

6.- Es fa saber als convocats, que la Web de l’Associació segueix endavant, i que el seu cost es fa a càrrec de la gent que va els dimecres a caminar, motiu per el qual, no costarà cap despesa a l’Associació.

7,. En el apartat de Precs i Preguntes es decideix posar a la Web els papers que es necessiten per requerir el cobro a la Mutualitat.

I sense més temes a tractar, es tanca la sessió a les 12,55 hores,

LA JUNTA